fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
MÜŞTERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimizce imal edilen ürünleri satın alan müşterilerin;

Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-mail, işyeri adı ve ünvanı, kredi kartı bilgileri, vergi kimlik numarası, ürün teslim alana ait kimlik bilgileri, çek bilgileri, banka hesap bilgileri, ses kaydı,  ilişkin kişisel verileri;

Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, mal ihracat ve ithalat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun meşru menfaati, açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş”nin Kavakli mah. Kavaklı Cad. No:15 Beylikdüzü 34520 / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

×

Merhaba!

Bizimle hemen Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. :)

× Nasıl yardımcı olabilirim?