DOLU OYUNCAK SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş Bünyesinde Yer Alan Bina ve İşyerlerindeki Güvenlik

Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.
tarafından hazırlanmıştır.
Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi, yemekhane,
kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında güvenlik
kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı
yapılmakta ve kayıt işlemi Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. birimi tarafından
denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat
gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler
çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda
öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin
silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini
isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme
neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş”nin Kavakli
mah. Kavaklı Cad. No:15 Beylikdüzü 34520 / İSTANBUL adresine yazılı olarak veya
info@dolu.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.


DOLU OYUNCAK SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

MAİL YOLUYLA EDİNİLEN VERİLER İÇİN

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında hazırlanmıştır.
Şirketimizce imal edilen ürünleri satın alan müşterilerin ve şirketin ilişkide bulunduğu
tedarikçilere ilişkin olup mail yoluyla edinilen;
Adı-soyadı bilgisi, T.C. kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri
adı ve ünvanı, vergi kimlik numarası, ürün teslim alan ve teslim edene ilişkin kişisel verileri;
Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek
hizmetlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve mal
ihracat ve ithalat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.
maddesinde yer alan; kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun meşru menfaati, açık rıza hukuki
sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde
tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat
hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların
giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan
haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğe göre Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş”nin Kavakli mah. Kavaklı Cad. No:15
Beylikdüzü 34520 / İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da info@dolu.com.tr adresine mail
yoluyla iletebilirsiniz.